Dr. Yi Zhang

< back
Yi Zhang

Research Report
  • Koutschan, Christoph; Zhang, Yi (2017) Desingularization in the $q$-Weyl algebra. Bericht-Nr. 2017-47; RICAM: Linz. (link)
  • Vo, N. Thieu; Zhang, Yi (2017) Laurent Series Solutions of Algebraic Ordinary Differential Equations. Bericht-Nr. 2017-33; RICAM: Linz. (link)
  • Chen, Shaoshi; Kauers, Manuel; Li, Ziming; Zhang, Yi (2017) Apparent Singularities of D-finite Systems. Bericht-Nr. 2017-13; RICAM: Linz. (link)